NEW, FESTO, ADVC-32-5-I-P, SHORT STROKE CYLINDER, PMAX 10 BAR, 188209. (13H-2)