NEW, HONEYWELL, V110D-1113, THERMOSTATIC RADIATOR VALVE, 3/4” STRAIGHT. (15K-3)