NEW, SCHNEIDER, STBDDO3605K, MODICON, 24VDC, 25A, 6PT. (21K-1)