NEW, SCHNEIDER, VB-7224-000-4-03, VALVE BODY, 1/2? REDUCE PORT, 2-WAY, (20D-3)