NEW, SEALED, IFM, EVC265, PATCHCORDS, 50V AC/60V DC. (1B-4)