NEW, SIEBE, VB-9223-000-4-4, SIZE 1/2 INCH NPT SCREWED VALVE BODY, (5i-3)