NEW, SIEBE, VB-9223-200-4-7, SIZE 1.25 INCH NPT SCREWED VALVE BODY, (5i-3)