CUTLER HAMMER, V48M22T49N, 150KVA TRANSFORMER, 480VAC PRI, 240/120VAC, 3-PHASE.