NEW, ZENITEL NORWAY, AB731A, COMMUNICATION SYSTEM, REV:C. (5K-1)