NEW, ZENITEL NORWAY, AB731A-F, COMMUNICATION SYSTEM, REV:C. (7i-3)